Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ vừa diễn ra , Kho bạc Nhà nước đã huy động được thêm 9.205 tỷ đồng trái phiếu.

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có tổng khối lượng gọi thầu 11.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm.
Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 9.205 tỷ đồng, lãi suất tăng tại các kỳ hạn 10, 15 năm.
Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,75%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 400 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng, huy động được 4.298 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,80%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020).
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 2.125 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 32 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020).
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020).
Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.592 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.
Thúy Nga (T.H)
Theo Thời báo kinh doanh (
https://thoibaokinhdoanh.vn/co-phieu/lai-suat-trung-thau-trai-phieu-chinh-phu-tang-o-ky-han-10-15-nam-1071381.html)
 Tin liên quan