Trong nửa đầu năm 2020, dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Vượt qua dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ cho 1.282 tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã và 1.182 quỹ tín dụng nhân dân, 04 tổ chức tài chính vi mô.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và ảnh hưởng tiêu cực lên mọi mặt của đời sống, xã hội trong đó có ngành tài chính ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và chủ động triển khai hiệu quả các nghiệp vụ Bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn cập nhật các thông tin chung, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng để triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số phí Bảo hiểm tiền gửi thu được là hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt gần 5% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, đạt 52% so với kế hoạch năm 2020. Đối với một số tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện miễn nộp phí theo quy định, qua đó hỗ trợ các tổ chức này tháo gỡ khó khăn.
Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi thông qua việc khai thác dữ liệu hiệu quả từ Ngân hàng Nhà nước. Nửa đầu năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tập trung triển khai kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch.

Công tác tham gia kiểm soát đặc biệt được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chú trọng triển khai một cách tích cực thông qua việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò và sự phối hợp của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc xử lý tham gia hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2020 để đảm bảo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có đầy đủ nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng đủ điều kiện khi phát sinh.
Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện các phương án đầu tư nhằm đảm bảo an toàn và phát triển vốn, thực hiện thu hồi gốc và lãi các khoản đầu tư đến hạn đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhằm đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Như vậy, tính đến hết quý II năm nay, quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đạt mức hơn 58 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ an toàn hệ thống ngân hàng.       
Sẵn sàng triển khai hạn mức trả tiền bảo hiểm mới
Trong các tháng còn lại của năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong đó có tiếp tục nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý tổ chức tín dụng yếu kém; hoàn thành Đề tài theo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước với chủ đề “Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống qũy tín dụng nhân dân ở Việt Nam đến năm 2025” và các đề tài nghiên cứu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo kế hoạch; tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam…
Về các hoạt động nghiệp vụ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả theo quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi được nâng cao, đặc biệt là kiểm tra đầy đủ các nội dung đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lý các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi của ngưởi gửi tiền.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng. Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí Bảo hiểm tiền gửi theo quy định. Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền.
Trong thời gian tới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng để triển khai hạn mức trả tiền bảo hiểm mới và Chiến lược phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngoài ra, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện tổng kết việc thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền và tạo cơ sở pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.

Oanh Võ (T.H)
Nguồn: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tai-chinh/no-luc-bao-ve-tot-quyen-loi-cua-nguoi-gui-tien-trong-giai-doan-kho-khan-do-dich-covid19-336258.html

 Tin liên quan