Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV-2020 theo trình tự, thủ tục thông thường, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ảnh minh họa

Trong quá trình xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Chính phủ, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, nhà khoa học, quản lý.

Trang Phạm (T.H)
Nguồn:http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/975595/xay-dung-nghi-dinh-ve-quan-ly-giong-cay-trong-lam-nghiepTin liên quan